E3 2016 – FIFA 17 Journey

تریلری از بخش داستانی بازی فیفا 17 منتشر شد. این تریلر در کنفراس EA در E3 2016 پخش د که در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید. بخش داستانی در این بازی برای اولین بار اضافه شده است و یک کاراکتر را به سرانجام خواهید رساند. باید منتظر عرضه بازی بود.

E3 2016 – FIFA 17 Journey

1080P – 36MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – FIFA 17 Journey

تریلری از بخش داستانی بازی فیفا 17 منتشر شد. این تریلر در کنفراس EA در E3 2016 پخش د که در ادامه می توانید آن را مشاهده کنید. بخش داستانی در این بازی برای اولین بار اضافه شده است و یک کاراکتر را به سرانجام خواهید رساند. باید منتظر عرضه بازی بود.

E3 2016 – FIFA 17 Journey

1080P – 36MB

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

E3 2016 – FIFA 17 Journey