پژوهشگران از تأثیر سیگار کشیدن بر جهش های ژنتیکی سرطان زا می گویند

یکی از تاکتیک های پر کاربرد برای ترغیب افراد به ترک سیگار، آشنا ساختن آنها با زیان های مالی و جسمی به ازای هر نخ یا بسته سیگار است. مثلاً اینکه سیگار کشیدن در ماه چقدر هزینه دارد، یا به ازای هر نخ آن چقدر از طول عمر فرد کم می شود.

حال در تحقیقی جدید، خطرات سیگار کشیدن بر اساس تعداد جهش های DNA ارزیابی شده که می تواند بسیار جالب توجه باشد. تیمی از پژوهشگران آزمایشگاه ملی لس آلاموس، نمونه بافت های مختلف 1063 فرد سالم و 1490 فرد سیگاری را با یکدیگر مقایسه کرده و جهش های ایجاد شده در DNA آنها را بررسی نمودند.

مصرف 50 نخ سیگار، یک جهش ژنتیکی سرطان زا در سلول های ریه ایجاد می کند

آنها دریافتند با مصرف 50 سیگار، یک جهش اضافه در DNA به ازای هر سلول ریه به وجود می آید. به عبارت دیگر در طول یک سال، در فردی که هر روز یک بسته سیگار دود می کند، 150 جهش اضافه به ازای هر سلول ریه، 97 مورد به ازای هر سلول حنجره، 23 جهش برای سلول های دهان، 18 جهش اضافه به ازای هر سلول مثانه و شش مورد نیز برای سلول های کبدی شکل می گیرد.

اگرچه این تغییرات به خودی خود خطرناک نیستند، اما هرکدام از آنها به صورت بالقوه توانایی رشد سرطانی را خواهند داشت. «لودمیل الکساندروف» نویسنده این مقاله پژوهشی می گوید:

در واقع سیگار کشیدن شبیه شرط بندی به روش «رولت روسی» است، یعنی هرچه بیشتر مصرف کنید، احتمال اینکه جهش های ایجاد شده بتوانند ژن های خاصی را فعال کرده و سرطان ایجاد نمایند، بیشتر خواهد شد. با این حال، همواره افرادی پیدا می شوند که اگرچه خیلی سیگار می کشند، اما سرطان نمی گیرند.

گفتنیست دلیل بروز این جهش ها، وجود بیش از 7000 ترکیب شیمیایی مختلف در دود تنباکو است که 70 مورد از آنها عامل اصلی سرطان هستند.

اما خبر خوب برای سیگاری ها اینکه هیچوقت برای ترک آن دیر نیست. اگرچه سیگار کشیدن باعث جهش های مکرر در DNA می شود، اما به محض ترک آن، جهش ها نیز متوقف می گردند. تحقیق انجام شده در سال 2004 نیز نشان داده افرادی که در حدود 30 سالگی سیگار را ترک کنند، احتمال مرگ زودرس در آنها از بین خواهد رفت و ترک سیگار در 50 سالگی نیز این خطر را تا 50% کاهش خواهد داد.

The post appeared first on .

پژوهشگران از تأثیر سیگار کشیدن بر جهش های ژنتیکی سرطان زا می گویند

یکی از تاکتیک های پر کاربرد برای ترغیب افراد به ترک سیگار، آشنا ساختن آنها با زیان های مالی و جسمی به ازای هر نخ یا بسته سیگار است. مثلاً اینکه سیگار کشیدن در ماه چقدر هزینه دارد، یا به ازای هر نخ آن چقدر از طول عمر فرد کم می شود.

حال در تحقیقی جدید، خطرات سیگار کشیدن بر اساس تعداد جهش های DNA ارزیابی شده که می تواند بسیار جالب توجه باشد. تیمی از پژوهشگران آزمایشگاه ملی لس آلاموس، نمونه بافت های مختلف 1063 فرد سالم و 1490 فرد سیگاری را با یکدیگر مقایسه کرده و جهش های ایجاد شده در DNA آنها را بررسی نمودند.

مصرف 50 نخ سیگار، یک جهش ژنتیکی سرطان زا در سلول های ریه ایجاد می کند

آنها دریافتند با مصرف 50 سیگار، یک جهش اضافه در DNA به ازای هر سلول ریه به وجود می آید. به عبارت دیگر در طول یک سال، در فردی که هر روز یک بسته سیگار دود می کند، 150 جهش اضافه به ازای هر سلول ریه، 97 مورد به ازای هر سلول حنجره، 23 جهش برای سلول های دهان، 18 جهش اضافه به ازای هر سلول مثانه و شش مورد نیز برای سلول های کبدی شکل می گیرد.

اگرچه این تغییرات به خودی خود خطرناک نیستند، اما هرکدام از آنها به صورت بالقوه توانایی رشد سرطانی را خواهند داشت. «لودمیل الکساندروف» نویسنده این مقاله پژوهشی می گوید:

در واقع سیگار کشیدن شبیه شرط بندی به روش «رولت روسی» است، یعنی هرچه بیشتر مصرف کنید، احتمال اینکه جهش های ایجاد شده بتوانند ژن های خاصی را فعال کرده و سرطان ایجاد نمایند، بیشتر خواهد شد. با این حال، همواره افرادی پیدا می شوند که اگرچه خیلی سیگار می کشند، اما سرطان نمی گیرند.

گفتنیست دلیل بروز این جهش ها، وجود بیش از 7000 ترکیب شیمیایی مختلف در دود تنباکو است که 70 مورد از آنها عامل اصلی سرطان هستند.

اما خبر خوب برای سیگاری ها اینکه هیچوقت برای ترک آن دیر نیست. اگرچه سیگار کشیدن باعث جهش های مکرر در DNA می شود، اما به محض ترک آن، جهش ها نیز متوقف می گردند. تحقیق انجام شده در سال 2004 نیز نشان داده افرادی که در حدود 30 سالگی سیگار را ترک کنند، احتمال مرگ زودرس در آنها از بین خواهد رفت و ترک سیگار در 50 سالگی نیز این خطر را تا 50% کاهش خواهد داد.

The post appeared first on .

پژوهشگران از تأثیر سیگار کشیدن بر جهش های ژنتیکی سرطان زا می گویند