با عرض ادب و احترام؛در همین ابتدا جای دارد از تاخیر یک ماهه به وجود آمده در روند انتشار مجله نهایت عذر خواهی و پوزش را داشته باشم.دلیل این تاخیر مصادف شدن با ایام امتحانات مدارس و دانشگاه ها بود؛ لیکن تمرکز و قوای کافی کار بر روی مجله در دسترس نبود؛ اما به لطف […]