شرکت Vivendi برنامه ای برای خرید تمام سهام Ubisoft را ندارد

شرکت فرانسوی Vivendi که تحت مالکیت شرکت Activision Blizzard می باشد، بخشی از سهام شرکت Ubisoft را در اختیار دارد.

به گزارش و به نقل از ، این شرکت حدود 10 درصد از سهام Ubisoft را در اختیار داشته است و اکنون این میزان به 17 درصد رسیده است.

همانطور که گفته شد شرکت Vivendi تحت مالکیت یکی از غول های دنیای بازی یعنی شرکت Activision Blizzard است و همین موضوع شایعاتی مبنی بر خرید کامل سهام Ubisoft را ایجاد کرده است.

با این وجود این شرکت رسما اعلام کرد که برنامه ای برای خرید کل سهام را ندارد. این در حالیست که چندی پیش نیز برخی از سرمایه گذاران Ubisoft بشدت تاکید کردند که“استقلال شرکت باید حفظ شود” و آنها نباید زیرمجموعه شرکت های دیگر بروند.

از آنجایی که Ubisoft از لحاظ کاری و مالی روند مناسبی را دنبال می کند، تصاحب کامل این شرکت امری دشوار می باشد اما با این وجود نباید از نام بزرگ Activision Blizzard گذشت، نامی که در زیر سایه آن شرکت Vivendi قرار دارد.

شرکت Vivendi برنامه ای برای خرید تمام سهام Ubisoft را ندارد

(image)

شرکت فرانسوی Vivendi که تحت مالکیت شرکت Activision Blizzard می باشد، بخشی از سهام شرکت Ubisoft را در اختیار دارد.

به گزارش و به نقل از ، این شرکت حدود 10 درصد از سهام Ubisoft را در اختیار داشته است و اکنون این میزان به 17 درصد رسیده است.

همانطور که گفته شد شرکت Vivendi تحت مالکیت یکی از غول های دنیای بازی یعنی شرکت Activision Blizzard است و همین موضوع شایعاتی مبنی بر خرید کامل سهام Ubisoft را ایجاد کرده است.

با این وجود این شرکت رسما اعلام کرد که برنامه ای برای خرید کل سهام را ندارد. این در حالیست که چندی پیش نیز برخی از سرمایه گذاران Ubisoft بشدت تاکید کردند که“استقلال شرکت باید حفظ شود” و آنها نباید زیرمجموعه شرکت های دیگر بروند.

از آنجایی که Ubisoft از لحاظ کاری و مالی روند مناسبی را دنبال می کند، تصاحب کامل این شرکت امری دشوار می باشد اما با این وجود نباید از نام بزرگ Activision Blizzard گذشت، نامی که در زیر سایه آن شرکت Vivendi قرار دارد.

شرکت Vivendi برنامه ای برای خرید تمام سهام Ubisoft را ندارد