روزیاتو: نگاهی به زندگی انسان ها در سردترین نقطه دنیا؛ روستایی در سیبری که دمایش به ۵۰- درجه سانتی گراد می رسد

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به سبک و مشقات زندگی روستاییانی در سیبری که دمای منطقه ای که در آن زندگی می کنند گاهی اوقات تا -۵۰ درجه سانتی گراد کاهش می یابد و از همین رو به این منطقه لقب سردترین نقطه ی زمین را نیز داده اند.

اگر تمایل دارید با این روستا و مردمانش آشنا شوید و دریابید که چطور انسان ها می توانند در چنین شرایط دشواری به بقای شان ادامه دهند توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به زندگی انسان ها در سردترین نقطه دنیا؛ روستایی در سیبری که دمایش به ۵۰- درجه سانتی گراد می رسد

روزیاتو در یکی از پست های اخیرش نگاهی داشته به سبک و مشقات زندگی روستاییانی در سیبری که دمای منطقه ای که در آن زندگی می کنند گاهی اوقات تا -۵۰ درجه سانتی گراد کاهش می یابد و از همین رو به این منطقه لقب سردترین نقطه ی زمین را نیز داده اند.

اگر تمایل دارید با این روستا و مردمانش آشنا شوید و دریابید که چطور انسان ها می توانند در چنین شرایط دشواری به بقای شان ادامه دهند توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: نگاهی به زندگی انسان ها در سردترین نقطه دنیا؛ روستایی در سیبری که دمایش به ۵۰- درجه سانتی گراد می رسد