روزیاتو: ثروتمندترین زنان تاریخ چه کسانی هستند؟

تا پیش از این در روزیاتو به ثروتمندترین مردان تاریخ پرداخته بودیم، اما در سوی مقابل این پرسش مطرح است که ثروتمندترین زنان تمام دوران چه کسانی بوده اند؟ روزیاتو در یکی از یادداشت های خودش به همین مسئله پرداخته و ۱۰ بانویی را برشمرده که توانسته اند بیشترین اندوخته مالی را در طی تاریخ مکتوب بشریت به دست آورند.

اگر تمایل دارید آنها را بشناسید توصیه می کنیم سری به این یادداشت خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ثروتمندترین زنان تاریخ چه کسانی هستند؟

تا پیش از این در روزیاتو به ثروتمندترین مردان تاریخ پرداخته بودیم، اما در سوی مقابل این پرسش مطرح است که ثروتمندترین زنان تمام دوران چه کسانی بوده اند؟ روزیاتو در یکی از یادداشت های خودش به همین مسئله پرداخته و ۱۰ بانویی را برشمرده که توانسته اند بیشترین اندوخته مالی را در طی تاریخ مکتوب بشریت به دست آورند.

اگر تمایل دارید آنها را بشناسید توصیه می کنیم سری به این یادداشت خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: ثروتمندترین زنان تاریخ چه کسانی هستند؟