این دوره از رقابت به صورت یک ماهه برگزار خواهد شد و به صورتی است که یک موضوع، همراه با یک سبک و یک چالش مشخص می شود و شرکت کننده های در این رقابت، در این یک ماه با توجه به موضوع، سبک و چالش مشخص شده یک بازی خواهند ساخت و در پایان […]