آزمایش دانشمند ایرانی برای بررسی امکان تغییر سرعت نور

در علم فیزیک سرعت نور به عنوان یکی از ثابت های اصلی و غیر قابل تغییر فرض می شود، اما تحقیقات جدید نشان می دهد که شاید سرعت حرکت فوتون های نور هم در طی زمان تغییر کند. در صورت اثبات چنین مدعایی بسیاری از پیش فرض های فیزیکی در خصوص عالم هستی دستخوش تغییر خواهند شد.

حال دو محقق به نام های پروفسور «João Magueijo» و دکتر نیایش افشردی آزمایشی را طراحی کرده اند که در صورت انجام آن امکان یا عدم امکان تغییر سرعت نور به طور قطعی مشخص خواهد شد.

هنوز اثراتی از ناهنجاری های چگالی اولیه عالم هستی در میان تشعشات کیهانی وجود دارد که قابل اندازه گیری هستند. اگر تئوری بالاتر بودن سرعت نور در ثانیه اول وقوع را بپذیریم، می توان نمایه ای عددی از طیف سنجی تشعشات کیهانی را تعریف نمود. اگر محاسبات آینده این نمایه با اعدادی که به واسطه این تئوری به دست آمده اند مطابقت داشته باشد،‌ می توان فرضیه بیشتر بودن سرعت نور در آغاز عمر هستی را پذیرفت.

اگر متغیر بودن سرعت نور به اثبات برسد، دانسته های پیشین ما در خصوص گسترش گیتی مورد تردید قرار می گیرد. در حال حاضر تصور ثابت بودن سرعت نور زمان کافی برای رسیدن نور به جایگاه فعلی خود در کیهان را نمی دهد. اما نور فوق سریع می تواند این فاصله را پر کرده و تصور بهتری از آغاز وجود به دانشمندان بدهد.

اگر هم به اثبات برسد که نور از ابتدا تا کنون با همین سرعت طی مسیر می کرده است، بنابراین تئوری قبلی تورم اولیه کیهان پیش از اتساع سریع بعدی بیش از پیش قوت می گیرد.

The post appeared first on .

آزمایش دانشمند ایرانی برای بررسی امکان تغییر سرعت نور