Tunity : برنامه ای برای گوش دادن به اخبار تلوزیونی که صدای آن بسته شده!

برای بسیاری از ما پیش آمده که از قطع بودن صدای یک تلوزیون حرص بخوریم و کاری از دستمان هم برنیاید.

Tunity : برنامه ای برای گوش دادن به اخبار تلوزیونی که صدای آن بسته شده!

(image)
برای بسیاری از ما پیش آمده که از قطع بودن صدای یک تلوزیون حرص بخوریم و کاری از دستمان هم برنیاید.
Tunity : برنامه ای برای گوش دادن به اخبار تلوزیونی که صدای آن بسته شده!