TouchRetouch v4.0.0 دانلود برنامه حذف اشیا ناخواسته در تصاویر

touchretouch-logo

حذف اشیا و افراد ناخواسته در تصویر با TouchRetouch بسیاری اوقات پیش می آید که توسط گوشی خود عکسی میگیرید اما اشیا یا افرادی در آن عکس قرار دارند که ممکن است باعث خراب شدن عکس شما شوند. این در حالی است که به احتمال زیاد آن عکس بسیار برایتان مهم است و می خواهید […]

******************

TouchRetouch v4.0.0 دانلود برنامه حذف اشیا ناخواسته در تصاویر

(image)

حذف اشیا و افراد ناخواسته در تصویر با TouchRetouch بسیاری اوقات پیش می آید که توسط گوشی خود عکسی میگیرید اما اشیا یا افرادی در آن عکس قرار دارند که ممکن است باعث خراب شدن عکس شما شوند. این در حالی است که به احتمال زیاد آن عکس بسیار برایتان مهم است و می خواهید […]

******************

(image)
TouchRetouch v4.0.0 دانلود برنامه حذف اشیا ناخواسته در تصاویر