Task Manager Pro v2.3.0 دانلود برنامه مدیریت وظیفه ها در اندروید

Task-Manager-logo

مدیریت برنامه ها و وظایف با Task Manager اندروید بستن خودکار برنامه های اضافه و خالی کردن رم حتما تا به حال با نگهداشتن دکمه Menu گوشی برنامه هایی که در حالت اجرا قرار دارند را مشاهده کرده اید. باز بودن این برنامه، سبب اشغال فضای رم می شود و همین موضوع می تواند کاهش […]

******************

Task Manager Pro v2.3.0 دانلود برنامه مدیریت وظیفه ها در اندروید

(image)

مدیریت برنامه ها و وظایف با Task Manager اندروید بستن خودکار برنامه های اضافه و خالی کردن رم حتما تا به حال با نگهداشتن دکمه Menu گوشی برنامه هایی که در حالت اجرا قرار دارند را مشاهده کرده اید. باز بودن این برنامه، سبب اشغال فضای رم می شود و همین موضوع می تواند کاهش […]

******************

(image)
Task Manager Pro v2.3.0 دانلود برنامه مدیریت وظیفه ها در اندروید