نسخه جدید بلوتوث: سرعت انتقال داده 4 برابر قبل!

گروه انحصاری بلوتوث یا همان Bluetooth SIG گروهی است که استاندارد های بلوتوث را تدوین و حق امتیاز استفاده از بلوتوث را به کمپانی های دیگر می دهد.

نسخه جدید بلوتوث: سرعت انتقال داده 4 برابر قبل!

(image)
گروه انحصاری بلوتوث یا همان Bluetooth SIG گروهی است که استاندارد های بلوتوث را تدوین و حق امتیاز استفاده از بلوتوث را به کمپانی های دیگر می دهد.
نسخه جدید بلوتوث: سرعت انتقال داده 4 برابر قبل!