Vernee Mars بدل ارزان قیمت iPhone 7

با این که کیفیت دارای قیمت پایینی نیست، اما خیلی ها دوست ندارند که برای یک گوشی هوشمند هزینه گزافی بپردازند.

Vernee Mars بدل ارزان قیمت iPhone 7

(image)
با این که کیفیت دارای قیمت پایینی نیست، اما خیلی ها دوست ندارند که برای یک گوشی هوشمند هزینه گزافی بپردازند.
Vernee Mars بدل ارزان قیمت iPhone 7