PlayMarks نرم افزاری مفید برای نشان دار کردن قسمتی خاص از یک آهنگ

امروزه کمتر گوشی هوشمندی در جهان پیدا می شود که کاربر آن تعداد زیادی آهنگ را بر روی آن ذخیره نکرده باشد.

PlayMarks نرم افزاری مفید برای نشان دار کردن قسمتی خاص از یک آهنگ

(image)
امروزه کمتر گوشی هوشمندی در جهان پیدا می شود که کاربر آن تعداد زیادی آهنگ را بر روی آن ذخیره نکرده باشد.
PlayMarks نرم افزاری مفید برای نشان دار کردن قسمتی خاص از یک آهنگ