PhotoScan، برنامه جدید گوگل مخصوص اسکن با کیفیت عکس های قدیمی

به جرأت می توان گفت که خانواده ای وجود ندارد که دارای آرشیو عکس های چاپ شده قدیمی نباشند.

PhotoScan، برنامه جدید گوگل مخصوص اسکن با کیفیت عکس های قدیمی