بازی آزاد متامگ: برترین بازی های ماه مرداد از دید منتقدان

مرداد یکی از ماه هایی بود که بازی های نسبتا خوب و با کیفیتی در طول آن عرضه شدند. البته با اینکه بازی های بسیار با کیفیت تری در ماه شهریور منتشر شده و یا خواهند شد، اما باز هم نمی توان از بازی های خوب مرداد گذشت. طبق معمول در متامگ این ماه، نگاهی به برترین بازی های ماه مرداد از دید منتقدان و نمرات آنها در وب سایت متاکریتیک خواهیم داشت. البته شاید شما هم تعجب کرده باشید که چرا این شماره از متامگ، همراه با خود مجله ی اصلی منتشر نشده است! در جواب این سوال باید گفت که این قسمت استثناعا به همراه مجله منتشر نشد، اما قسمت های آینده، همراه با مجله منتشر خواهند شد.

متامگ: برترین بازی های ماه مرداد از دید منتقدان

hd متامگ: برترین بازی های ماه مرداد از دید منتقدان

57MB

نوشته متامگ: برترین بازی های ماه مرداد از دید منتقدان اولین بار در Game emaG پدیدار شد.