Overwatch پرطرفدارتر از League of Legends است

Overwatch

به گزارش و به نقل از در هفته ی گذشته Overwatch به اندازه ی 0.4% بیشتر از League of Legends بازی شده است. این آمار در یکی از گیم نت های کشور کره به نام GettoGold بدست آمده است. 40% گیم نت های کره زیر نظر GettoGold می باشند.

بر اساس سایت Gametrics بازی Overwatch زیاد از League of Legends پیش نیافتاده است ولی تعداد بازیکن های League of Legends در 4 سال گذشته رو به افول بوده است البته این به آن معنا نیست که League of Legends از بین رفته است.

مردم در این گیم نت ها با قیمت های ارزان مشغول بازی کردن می شوند برای مدت زمان معینی تا بازی ها را قبل از آن که بخواهند بخرند امتحان کنند.

Overwatch پرطرفدارتر از League of Legends است

(image)

به گزارش و به نقل از در هفته ی گذشته Overwatch به اندازه ی 0.4% بیشتر از League of Legends بازی شده است. این آمار در یکی از گیم نت های کشور کره به نام GettoGold بدست آمده است. 40% گیم نت های کره زیر نظر GettoGold می باشند.

بر اساس سایت Gametrics بازی Overwatch زیاد از League of Legends پیش نیافتاده است ولی تعداد بازیکن های League of Legends در 4 سال گذشته رو به افول بوده است البته این به آن معنا نیست که League of Legends از بین رفته است.

مردم در این گیم نت ها با قیمت های ارزان مشغول بازی کردن می شوند برای مدت زمان معینی تا بازی ها را قبل از آن که بخواهند بخرند امتحان کنند.

Overwatch پرطرفدارتر از League of Legends است