Hook برنامه ای که شما را از علایقتان با خبر می کند

Notification ها یکی از موثرترین راه ها برای به روز و با خبر ماندن و مطلع شدن از چیزهای مهم است.

Hook برنامه ای که شما را از علایقتان با خبر می کند

(image)
Notification ها یکی از موثرترین راه ها برای به روز و با خبر ماندن و مطلع شدن از چیزهای مهم است.
Hook برنامه ای که شما را از علایقتان با خبر می کند