مدت هاست که خبر تلخ تعطیل شدن کامل پروژه Silent Hills به گوشمان می خورد و آزارمان می دهد که نمی توانیم این عنوان که می توانست شاهکاری عالی باشد را تجربه کنیم. یکی از راه حل هایی که در بسیاری مواقع افراد باعث ساخت یک بازی شدند همواره جمع آوری امضاء بوده است. حال […]