همان طور که خبر دارید عنوان Forza Motorspot 5 هفته پیش برای تمامی دارندگان اشتراک Gold رایگان بود و آن ها می توانستند بازی فوق را انجام دهند ودرصورت پسند آن را خریداری کنند. اچیومنت های بازی نیز در صورت به دست آوردن ثبت می شدند و پاک نمی شدند. حال به تازگی مدیر بخش […]