Call Notes Pro v6.2.2 دانلود برنامه ثبت اطلاعات اضافی مخاطبین

Caller-Notes-logo

برنامه ثبت اطلاعات اضافی مخاطبین Caller Notes کسب امتیاز 4.8 در گوگل پلی بالا رفتن تعداد مخاطبین داخل گوشی می تواند سبب فراموش کردن برخی از مخاطبین شود. برای مثال شما به تعداد بسیار زیادی مخاطب در داخل گوشی تان دارید و برخی اوقات فراموش می کنید که مخاطبی را به چه دلیل ذخیره کرده […]

******************

Call Notes Pro v6.2.2 دانلود برنامه ثبت اطلاعات اضافی مخاطبین

(image)

برنامه ثبت اطلاعات اضافی مخاطبین Caller Notes کسب امتیاز 4.8 در گوگل پلی بالا رفتن تعداد مخاطبین داخل گوشی می تواند سبب فراموش کردن برخی از مخاطبین شود. برای مثال شما به تعداد بسیار زیادی مخاطب در داخل گوشی تان دارید و برخی اوقات فراموش می کنید که مخاطبی را به چه دلیل ذخیره کرده […]

******************

(image)
Call Notes Pro v6.2.2 دانلود برنامه ثبت اطلاعات اضافی مخاطبین