BioWare در مود علت بی اثر بودن پایان ME3 بر روی Andromeda می گوید

پایان  Mass Effect 3 هیچ تاثیری روی Andromeda نخواهد داشت، “آرین فلین (Aaryn Flynn)” در مورد یک داستان جدید و مستقل صحبت می کند.

 

عنوان Mass Effect: Andromeda تصمیمی را که گیمرها در پایان Mass Effect 3 گرفته بودند، با خود نداشته و این را سازندگان شرکت BioWare تایید می کنند.

بسته بر تصمیم گرفته شده در انتهای Mass Effect 3، در خصوص اینکه بازیکن متمایل به کنترل Reaperها، نابود کردن آنها و تمام زندگی مصنوعی شان، یا اینکه تمام اعضای طبیعی و مصنوعی را با هم آمیخته باشد، کهکشان تغییرات بسیاری اساسی می کرد. نتیجه این تصمیمات، هیچ تاثیری روی بازی بعدی نخواهد داشت.

به گزارش و به نقل از Eurogamer، رییس استودیوی BioWare یعنی آقای “آرین فلین” اظهار داشت که تاثیرات نتیجه نهایی Mass Effect 3 در انتهای بازی “تصدیق شده” است.

به گمانم این همان جایی است که ما آن را تمام می کنیم، ما می خوهیم که Andromeda یک داستان جدید باشد و بیان کردن آن بسیار سخت است، و همچنین لازم استکه شما بدایند ]سه گانه[ قبلی به اتمام رسیده است.”

نظریه اینکه بازی در یک کهکشان جدید رخ دهد، امکان حضور تاثیرات بازی های قبلی بر روی اقدامات کنونی بازیکنان و همچنین وجود یک داستان جدید در همان دنیا را فراهم می کند.

Andromeda کاملاً از هستۀ اصلی سه گانۀ Mass Effect که از مدتها پابرجاست، خارج نخواهد شد.

برای ما وجود المان هایی از ]سه گانۀ اصلی[ که هواداران آنها را در کنار خود داشته باشند، اهمیت دارد. در نهایت مد نظر داریم که داستان جدیدی باشد، اما ما برای هواداران از گوشه کنار بازی های قبلی، موارد به یادماندنی نیز باقی خواهیم گذاشت.”

وی ادامه داد: “ یک پیوستگی بین ]نژادهای کهکشان راه شیری[ وجود دارد. ما می خواستیم در مورد وجود نژادهای آشنا و در کنار نژادهای جدیدی که همرا شما طی داستان خواهند بود، مطمئن شویم. به عنوان یک سنت در Mass Effect، آدمهایی وجود خواهند داشت که در کنار هم به خوشحالی همکاری خواهند کرد، و برعکس آن.”

عنوان Mass Effect: Andromeda در اوایل سال 2017 باری پلتفرم های Xbox One، PS4 و PC، بعد از تاخیر خوردن تاریخ عرضه اولیه 2016 آن، منتشر خواهد شد.

BioWare در مود علت بی اثر بودن پایان ME3 بر روی Andromeda می گوید

پایان  Mass Effect 3 هیچ تاثیری روی Andromeda نخواهد داشت، “آرین فلین (Aaryn Flynn)” در مورد یک داستان جدید و مستقل صحبت می کند.

(image)  

عنوان Mass Effect: Andromeda تصمیمی را که گیمرها در پایان Mass Effect 3 گرفته بودند، با خود نداشته و این را سازندگان شرکت BioWare تایید می کنند.

بسته بر تصمیم گرفته شده در انتهای Mass Effect 3، در خصوص اینکه بازیکن متمایل به کنترل Reaperها، نابود کردن آنها و تمام زندگی مصنوعی شان، یا اینکه تمام اعضای طبیعی و مصنوعی را با هم آمیخته باشد، کهکشان تغییرات بسیاری اساسی می کرد. نتیجه این تصمیمات، هیچ تاثیری روی بازی بعدی نخواهد داشت.

به گزارش و به نقل از Eurogamer، رییس استودیوی BioWare یعنی آقای “آرین فلین” اظهار داشت که تاثیرات نتیجه نهایی Mass Effect 3 در انتهای بازی “تصدیق شده” است.

به گمانم این همان جایی است که ما آن را تمام می کنیم، ما می خوهیم که Andromeda یک داستان جدید باشد و بیان کردن آن بسیار سخت است، و همچنین لازم استکه شما بدایند ]سه گانه[ قبلی به اتمام رسیده است.”

نظریه اینکه بازی در یک کهکشان جدید رخ دهد، امکان حضور تاثیرات بازی های قبلی بر روی اقدامات کنونی بازیکنان و همچنین وجود یک داستان جدید در همان دنیا را فراهم می کند.

Andromeda کاملاً از هستۀ اصلی سه گانۀ Mass Effect که از مدتها پابرجاست، خارج نخواهد شد.

برای ما وجود المان هایی از ]سه گانۀ اصلی[ که هواداران آنها را در کنار خود داشته باشند، اهمیت دارد. در نهایت مد نظر داریم که داستان جدیدی باشد، اما ما برای هواداران از گوشه کنار بازی های قبلی، موارد به یادماندنی نیز باقی خواهیم گذاشت.”

وی ادامه داد: “ یک پیوستگی بین ]نژادهای کهکشان راه شیری[ وجود دارد. ما می خواستیم در مورد وجود نژادهای آشنا و در کنار نژادهای جدیدی که همرا شما طی داستان خواهند بود، مطمئن شویم. به عنوان یک سنت در Mass Effect، آدمهایی وجود خواهند داشت که در کنار هم به خوشحالی همکاری خواهند کرد، و برعکس آن.”

عنوان Mass Effect: Andromeda در اوایل سال 2017 باری پلتفرم های Xbox One، PS4 و PC، بعد از تاخیر خوردن تاریخ عرضه اولیه 2016 آن، منتشر خواهد شد.

BioWare در مود علت بی اثر بودن پایان ME3 بر روی Andromeda می گوید