87 میلیون کاراکتر و بسته ی محتوایی جدید Star Wars: The Old Republic

در جشن بازی Star Wars در شهر لندن و مرکز Excel جدیدترین بسته ی الحاقی این بازی محبوب MMO-RPG معرفی شد.

این بسته ی الحاقی Knights Of Eternal Throne نام دارد که مدتی است شرکت سازنده بر روی آن کار می کند. این بسته الحاقی در پاییز امسال برای بازی منتشر خواهد شد و طبق گفته های سازنده در عنوان Star Wars: The Old Republic تابحال 87 میلیون کاراکتر ساخته شده است که به صورت تقریبا نصف نصف بین دو فرقه ی Republic و Empire تقسیم شده اند. لازم به ذکر است که این عنوان MMO هم اکنون برای رایانه های شخصی در دسترس است.

87 میلیون کاراکتر در بسته ی محتوایی جدید Star Wars: The Old Republic

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

87 میلیون کاراکتر و بسته ی محتوایی جدید Star Wars: The Old Republic

در جشن بازی Star Wars در شهر لندن و مرکز Excel جدیدترین بسته ی الحاقی این بازی محبوب MMO-RPG معرفی شد.

این بسته ی الحاقی Knights Of Eternal Throne نام دارد که مدتی است شرکت سازنده بر روی آن کار می کند. این بسته الحاقی در پاییز امسال برای بازی منتشر خواهد شد و طبق گفته های سازنده در عنوان Star Wars: The Old Republic تابحال 87 میلیون کاراکتر ساخته شده است که به صورت تقریبا نصف نصف بین دو فرقه ی Republic و Empire تقسیم شده اند. لازم به ذکر است که این عنوان MMO هم اکنون برای رایانه های شخصی در دسترس است.

87 میلیون کاراکتر در بسته ی محتوایی جدید Star Wars: The Old Republic

نوشته اولین بار در پدیدار شد.

87 میلیون کاراکتر و بسته ی محتوایی جدید Star Wars: The Old Republic