یک زندانی ایرلندی، گوشی موبایل خود را قورت داد

آیا تابحال به خاطرتان رسیده که گوشی موبایل شما چه مزه ای است؟ به شما توصیه می کنیم که هیچ گاه مزه آن را امتحان نکنید!

یک زندانی ایرلندی، گوشی موبایل خود را قورت داد

(image)
آیا تابحال به خاطرتان رسیده که گوشی موبایل شما چه مزه ای است؟ به شما توصیه می کنیم که هیچ گاه مزه آن را امتحان نکنید!
یک زندانی ایرلندی، گوشی موبایل خود را قورت داد