گیاهان بیونیک، ابزاری نوین در تشخیص مین های زیرزمینی [تماشا کنید]

ملوان زبل در مورد مزایای اسفناج به درک بالایی رسیده بود، اما هیچگاه به ذهنش خطور نمی کرد که از این گیاه چه استفاده های دیگری نیز می توان کرد.

محققین دانشگاه MIT روشی را ابداع کرده اند که بر اساس آن از اسفناج می شود برای تشخیص ترکیبات انفجاری در زیر خاک استفاده کرد، بنابراین با استفاده از این گیاه می توان مین های زمینی را به روشی ایمن شناسایی نمود.

تحقیقات در حوزه نانوبیونیک گیاهی روند رو به رشدی را تجربه می کند. در این عرصه، گیاهان را با استفاده از نانوذرات مختلف به گونه ای تقویت می کنند که به قابلیت های منحصر به فردی دست یابند، و روز به روز بر کاربردهای بالقوه این رشته تخصصی افزوده می شود.

در تحقیق مورد بحث، برگ های گیاه اسفناج با نانولوله های کربنی تقویت می شوند، که در صورت قرار گرفتن در معرض ترکیبات شیمیایی انفجاری یا نیتروآروماتیک ها، تابش فلورسنت خاصی را از خود ساطع می نمایند.

لازم به ذکر است بررسی مناطق وسیع به منظور تشخیص مین، عملی بسیار پر هزینه، دشوار و خطرناک است، اما به جای آن می توان بذر اسفناج غنی شده با نانولوله های کربنی را در این مناطق پاشید تا به عنوان حسگر طبیعی عمل کنند. این گیاه رطوبت خاک را جذب کرده و به برگ هایش می رساند، جایی که نانولوله های کربنی قرار گرفته اند.

البته رمزگشایی از یافته های گیاه اسفناج نیاز به تجهیزات بیشتری دارد. ابتدا باید نور لیزر را به سمت برگ های گیاه هدایت کرد، و سپس بازتاب آن از روی نانولوله های کربنی را که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند، با استفاده از دوربین فروسرخ بررسی نمود.

طبق این فرایند، مشاهده الگوی متمایز در نور بازتابی از برگ گیاه می تواند نشانه وجود ترکیبات انفجاری و علی الخصوص مین های زمینی باشد.

همچنین محققین MIT قدم را فراتر نهاده و سیستمی اختصاصی را با استفاده از کامپیوتر رزبری پای طراحی کردند که به محض تشخیص الگوی متمایز و شناسایی ترکیب انفجاری، نتیجه را از طریق پست الکترونیکی به افراد ذیربط اطلاع می دهد.

The post appeared first on .

گیاهان بیونیک، ابزاری نوین در تشخیص مین های زیرزمینی [تماشا کنید]

ملوان زبل در مورد مزایای اسفناج به درک بالایی رسیده بود، اما هیچگاه به ذهنش خطور نمی کرد که از این گیاه چه استفاده های دیگری نیز می توان کرد.

محققین دانشگاه MIT روشی را ابداع کرده اند که بر اساس آن از اسفناج می شود برای تشخیص ترکیبات انفجاری در زیر خاک استفاده کرد، بنابراین با استفاده از این گیاه می توان مین های زمینی را به روشی ایمن شناسایی نمود.

تحقیقات در حوزه نانوبیونیک گیاهی روند رو به رشدی را تجربه می کند. در این عرصه، گیاهان را با استفاده از نانوذرات مختلف به گونه ای تقویت می کنند که به قابلیت های منحصر به فردی دست یابند، و روز به روز بر کاربردهای بالقوه این رشته تخصصی افزوده می شود.

در تحقیق مورد بحث، برگ های گیاه اسفناج با نانولوله های کربنی تقویت می شوند، که در صورت قرار گرفتن در معرض ترکیبات شیمیایی انفجاری یا نیتروآروماتیک ها، تابش فلورسنت خاصی را از خود ساطع می نمایند.

لازم به ذکر است بررسی مناطق وسیع به منظور تشخیص مین، عملی بسیار پر هزینه، دشوار و خطرناک است، اما به جای آن می توان بذر اسفناج غنی شده با نانولوله های کربنی را در این مناطق پاشید تا به عنوان حسگر طبیعی عمل کنند. این گیاه رطوبت خاک را جذب کرده و به برگ هایش می رساند، جایی که نانولوله های کربنی قرار گرفته اند.

البته رمزگشایی از یافته های گیاه اسفناج نیاز به تجهیزات بیشتری دارد. ابتدا باید نور لیزر را به سمت برگ های گیاه هدایت کرد، و سپس بازتاب آن از روی نانولوله های کربنی را که با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند، با استفاده از دوربین فروسرخ بررسی نمود.

طبق این فرایند، مشاهده الگوی متمایز در نور بازتابی از برگ گیاه می تواند نشانه وجود ترکیبات انفجاری و علی الخصوص مین های زمینی باشد.

همچنین محققین MIT قدم را فراتر نهاده و سیستمی اختصاصی را با استفاده از کامپیوتر رزبری پای طراحی کردند که به محض تشخیص الگوی متمایز و شناسایی ترکیب انفجاری، نتیجه را از طریق پست الکترونیکی به افراد ذیربط اطلاع می دهد.

The post appeared first on .

گیاهان بیونیک، ابزاری نوین در تشخیص مین های زیرزمینی [تماشا کنید]