گوگل تا پایان سال تنها 4 میلیون عدد از گوشی های Pixel را خواهد فروخت

از چند سال گذشته تاکنون، بسیاری از گوگل انتظار داشتند که حضور فعال تری در بازار گوشی های هوشمند داشته باشد.

گوگل تا پایان سال تنها 4 میلیون عدد از گوشی های Pixel را خواهد فروخت

(image)
از چند سال گذشته تاکنون، بسیاری از گوگل انتظار داشتند که حضور فعال تری در بازار گوشی های هوشمند داشته باشد.
گوگل تا پایان سال تنها 4 میلیون عدد از گوشی های Pixel را خواهد فروخت