گوگل از توقف کارکرد سرویس «Map Maker» در آینده نزدیک می گوید

در سال ۲۰۰۸ گوگل سرویسی را در اختیار کاربران قرار داد به نام «Map Maker». افراد با استفاده از این سرویس در هر کجای جهان قادر بودند در گسترش نقشه های گوگل سهیم شوند. حال اهالی مانتین ویو خبر از توقف کارکرد سرویس مورد بحث در مارس ۲۰۱۷ می دهند.

البته با پایان یافتن کار Map Maker، همچنان امکان مشارکت در بهبود نقشه های گوگل مهیاست. هر چند از تاریخ یاد شده، کاربران باید از «» (Local Guides program) استفاده کنند.

سیستم جدید در واقع نمونه ای مدرن شده از Map Maker است که حالا با خود Maps ادغام گشته.

البته تفاوت های دیگری هم وجود دارد. برای مثال سرویس قبلی به هر کسی اجازه می داد تا تغییرات را در نقشه ها ذخیره کنند و سپس یک ناظر آنها را تایید یا رد می کرد. اگر به خاطر داشته باشید در سال ۲۰۱۵ همین روند به شکل موقتی باعث ایجاد شده بود:

حالا در طرح جدید به مشارکت کنندگان «راهنما» گفته می شود و این افراد با مشارکت در بهبود نقشه های گوگل قادر به کسب امتیاز برای ویرایش نقشه ها خواهند بود.

The post appeared first on .

گوگل از توقف کارکرد سرویس «Map Maker» در آینده نزدیک می گوید

در سال ۲۰۰۸ گوگل سرویسی را در اختیار کاربران قرار داد به نام «Map Maker». افراد با استفاده از این سرویس در هر کجای جهان قادر بودند در گسترش نقشه های گوگل سهیم شوند. حال اهالی مانتین ویو خبر از توقف کارکرد سرویس مورد بحث در مارس ۲۰۱۷ می دهند.

البته با پایان یافتن کار Map Maker، همچنان امکان مشارکت در بهبود نقشه های گوگل مهیاست. هر چند از تاریخ یاد شده، کاربران باید از «» (Local Guides program) استفاده کنند.

سیستم جدید در واقع نمونه ای مدرن شده از Map Maker است که حالا با خود Maps ادغام گشته.

البته تفاوت های دیگری هم وجود دارد. برای مثال سرویس قبلی به هر کسی اجازه می داد تا تغییرات را در نقشه ها ذخیره کنند و سپس یک ناظر آنها را تایید یا رد می کرد. اگر به خاطر داشته باشید در سال ۲۰۱۵ همین روند به شکل موقتی باعث ایجاد شده بود:

حالا در طرح جدید به مشارکت کنندگان «راهنما» گفته می شود و این افراد با مشارکت در بهبود نقشه های گوگل قادر به کسب امتیاز برای ویرایش نقشه ها خواهند بود.

The post appeared first on .

گوگل از توقف کارکرد سرویس «Map Maker» در آینده نزدیک می گوید