به تازگی Richard Huddy از AMD سخنانی در رابطه با  Windows 7 مبنی بر عدم پشتیبانی آن از DirectX 12 ارائه کرده است. اما به نظر می رسد نباید از این اظهارات مطمئن بود. در ادامه مطلب با ما همراه باشید.  Richard Huddy از AMD در سخنانی که در PDXLAN ارائه کرده است، اعلام کرده است: […]