کشف شیوه غیرعادی پخش شدن سلول های سرطانی در بدن [تماشا کنید]

از جهات مختلف، دشوارترین کار در مسیر مبارزه با یک سرطان، مهار آن است. از بین بردن یک تومور در اکثر موارد کار چندان بغرنجی نیست، اما احتمال آن که مدتی بعد این تومور در محل دیگری از بدن شکل بگیرد بسیار زیاد است. حال به لطف تحقیقات جدید محققین بریتانیایی، ما دید بهتری نسبت به چگونگی جابجایی و شیوه پخش شدن سلول های سرطانی به دست آورده ایم.

این دانشمندان دریافته اند که سلول های سرطانی هنگامی که شروع به گسترش در بدن بیمار می کنند، مکانیزم حیاتی غیر معمولی را از خود بروز می دهند. پروتئین های روی سطح سلول ها (integrins) در شرایطی عادی وظیفه ایجاد چسبندگی به سطوح را بر عهده دارند، اما در سلول های سرطانی این پروتئین ها تغییر کارکرد داده و به یک هشدار دهنده داخلی تبدیل می شوند که به سایر اجزای سلول فرمان می دهند مانع از مرگ آن شوند.

این یافته جدید سبب تغییری بنیادین در شیوه درمان برخی از انواع سرطان خواهد شد. پیش از این در درمان تلاش می شد که قابلیت چسبندگی پروتئین های سطحی سلول های سرطانی از آنها گرفته شود. حال به نظر می رسد روش هوشمندانه، جلوگیری از ورود این پروتئین ها به سلول است تا مانع داخل شدن آن به خون و شیوعش در سایر نقاط بدن شود.

برای تحقق این هدف نیاز به تحقیقات بیشتری است، اما یافته جدید امیدهای زیادی را برای مهار تومورهای سرطانی، دست کم در یک نقطه خاص، ایجاد کرده است.

(اگر از اپلیکیشن دیجیاتو استفاده می کنید با مراجعه به  می توانید ویدئو را مشاهده کنید)

The post appeared first on .

کشف شیوه غیرعادی پخش شدن سلول های سرطانی در بدن [تماشا کنید]

از جهات مختلف، دشوارترین کار در مسیر مبارزه با یک سرطان، مهار آن است. از بین بردن یک تومور در اکثر موارد کار چندان بغرنجی نیست، اما احتمال آن که مدتی بعد این تومور در محل دیگری از بدن شکل بگیرد بسیار زیاد است. حال به لطف تحقیقات جدید محققین بریتانیایی، ما دید بهتری نسبت به چگونگی جابجایی و شیوه پخش شدن سلول های سرطانی به دست آورده ایم.

این دانشمندان دریافته اند که سلول های سرطانی هنگامی که شروع به گسترش در بدن بیمار می کنند، مکانیزم حیاتی غیر معمولی را از خود بروز می دهند. پروتئین های روی سطح سلول ها (integrins) در شرایطی عادی وظیفه ایجاد چسبندگی به سطوح را بر عهده دارند، اما در سلول های سرطانی این پروتئین ها تغییر کارکرد داده و به یک هشدار دهنده داخلی تبدیل می شوند که به سایر اجزای سلول فرمان می دهند مانع از مرگ آن شوند.

این یافته جدید سبب تغییری بنیادین در شیوه درمان برخی از انواع سرطان خواهد شد. پیش از این در درمان تلاش می شد که قابلیت چسبندگی پروتئین های سطحی سلول های سرطانی از آنها گرفته شود. حال به نظر می رسد روش هوشمندانه، جلوگیری از ورود این پروتئین ها به سلول است تا مانع داخل شدن آن به خون و شیوعش در سایر نقاط بدن شود.

برای تحقق این هدف نیاز به تحقیقات بیشتری است، اما یافته جدید امیدهای زیادی را برای مهار تومورهای سرطانی، دست کم در یک نقطه خاص، ایجاد کرده است.

(اگر از اپلیکیشن دیجیاتو استفاده می کنید با مراجعه به  می توانید ویدئو را مشاهده کنید)

The post appeared first on .

کشف شیوه غیرعادی پخش شدن سلول های سرطانی در بدن [تماشا کنید]