کشف جدید اخترشناسان: دو ماه دیگر در حجاب حلقه های اورانوس

اخترشناسان پس از بررسی دوباره داده های دریافتی از فضاپیمای وویجر 2 متوجه الگوی مواج در دو مورد از حلقه های تاریک اورانوس شدند، که احتمالاً می تواند نشانه حضور دو قمر کشف نشده باشد.

اورانوس نیز همچون دیگر غول های گازی در منظومه شمسی، حلقه هایی در اطراف خود دارد که البته به زیبایی حلقه های زحل نیستند. تاکنون گفته می شد این سیاره 27 قمر طبیعی را در مدارش دارد. حال تحقیقات اخیر نشان می دهند شاید به تجدید نظر در رقم فوق نیاز داشته باشیم.

پژوهش جدید بر اساس داده های به دست آمده از وویجر 2 در گذر تاریخی سال 1986 از مجاورت اورانوس، وجود دو ماه دیگر را در یک جفت حلقه تاریک این سیاره نشان می دهد.

همان طور که می دانید اورانوس در مقایسه با زمین، 20 برابر فاصله بیشتری از خورشید دارد و در نتیجه مشاهده مستقیم آن بسیار دشوار خواهد بود. وویجر 2 در حین عبور از کنار این سیاره، 10 قمر دیگر را کشف کرد، اما به نظر می رسد این داستان هنوز ادامه دارد.

«راب چانسیا» و «متیو هدمن» از دانشگاه آیداهو اخیراً داده های قدیمی فضاپیمای مورد بحث را بازبینی کرده و شاهد وضعیتی عجیب در حلقه های آلفا و بتای اورانوس شدند. این دو حلقه، الگویی مواج دارند که احتمالاً نشان از وجود دو ماه دیگر می دهد.

مهم تر از این، مشاهدات فوق با نحوه اعمال فشار گرانشی دیگر قمرهای اورانوس از جمله کوردلیا و اوفیلیا روی غبار، تکه های سنگ و یخ موجود در حلقه ها و ایجاد آرایش باریک در آنها مطابقت دارد.

اگر این دو قمر کوچک واقعاً وجود داشته باشند، بسیار تاریک هستند و اندازه آنها به 4 الی 14 کیلومتر می رسد، در نتیجه از تمامی قمرهای شناخته شده اورانوس کوچک تر به شمار می روند، و احتمالاً به همین دلیل است که وویجر 2 قادر به شناسایی آنها نبوده.

با توجه به این احتمال، محققین مذکور قصد دارند با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل به پایش دقیق تر اورانوس بپردازند، و اگر این راه به نتیجه نرسد، باز هم می توان کاوشگری دیگر را روانه هفتمین سیاره منظومه شمسی نمود. هرچه باشد، سه دهه از آخرین دیدارمان با اورانوس گذشته و اکنون بهترین زمان برای تجدید دیدار است.

The post appeared first on .

کشف جدید اخترشناسان: دو ماه دیگر در حجاب حلقه های اورانوس

اخترشناسان پس از بررسی دوباره داده های دریافتی از فضاپیمای وویجر 2 متوجه الگوی مواج در دو مورد از حلقه های تاریک اورانوس شدند، که احتمالاً می تواند نشانه حضور دو قمر کشف نشده باشد.

اورانوس نیز همچون دیگر غول های گازی در منظومه شمسی، حلقه هایی در اطراف خود دارد که البته به زیبایی حلقه های زحل نیستند. تاکنون گفته می شد این سیاره 27 قمر طبیعی را در مدارش دارد. حال تحقیقات اخیر نشان می دهند شاید به تجدید نظر در رقم فوق نیاز داشته باشیم.

پژوهش جدید بر اساس داده های به دست آمده از وویجر 2 در گذر تاریخی سال 1986 از مجاورت اورانوس، وجود دو ماه دیگر را در یک جفت حلقه تاریک این سیاره نشان می دهد.

همان طور که می دانید اورانوس در مقایسه با زمین، 20 برابر فاصله بیشتری از خورشید دارد و در نتیجه مشاهده مستقیم آن بسیار دشوار خواهد بود. وویجر 2 در حین عبور از کنار این سیاره، 10 قمر دیگر را کشف کرد، اما به نظر می رسد این داستان هنوز ادامه دارد.

«راب چانسیا» و «متیو هدمن» از دانشگاه آیداهو اخیراً داده های قدیمی فضاپیمای مورد بحث را بازبینی کرده و شاهد وضعیتی عجیب در حلقه های آلفا و بتای اورانوس شدند. این دو حلقه، الگویی مواج دارند که احتمالاً نشان از وجود دو ماه دیگر می دهد.

مهم تر از این، مشاهدات فوق با نحوه اعمال فشار گرانشی دیگر قمرهای اورانوس از جمله کوردلیا و اوفیلیا روی غبار، تکه های سنگ و یخ موجود در حلقه ها و ایجاد آرایش باریک در آنها مطابقت دارد.

اگر این دو قمر کوچک واقعاً وجود داشته باشند، بسیار تاریک هستند و اندازه آنها به 4 الی 14 کیلومتر می رسد، در نتیجه از تمامی قمرهای شناخته شده اورانوس کوچک تر به شمار می روند، و احتمالاً به همین دلیل است که وویجر 2 قادر به شناسایی آنها نبوده.

با توجه به این احتمال، محققین مذکور قصد دارند با استفاده از تلسکوپ فضایی هابل به پایش دقیق تر اورانوس بپردازند، و اگر این راه به نتیجه نرسد، باز هم می توان کاوشگری دیگر را روانه هفتمین سیاره منظومه شمسی نمود. هرچه باشد، سه دهه از آخرین دیدارمان با اورانوس گذشته و اکنون بهترین زمان برای تجدید دیدار است.

The post appeared first on .

کشف جدید اخترشناسان: دو ماه دیگر در حجاب حلقه های اورانوس