کرم ابریشم با خوردن نانوذرات کربنی، الیاف فوق مقاوم تولید می کند

محققین توانستند با خوراندن گرافن (نانولوله های کربنی تک جداره) به کرم ابریشم، استحکام الیاف تولید شده توسط آنها را افزایش دهند. با این حساب، می توان ابزارهای پوشیدنی مقاومی به لطافت ابریشم تولید نمود.

در مقاله منتشر شده در مجله Scientific American در این رابطه می خوانیم:

برای تولید ابریشم تقویت شده با کربن، «یینگ یینگ ژانگ» و همکارانش در دانشگاه چینهوا محلول آبی حاوی 0.2% نانولوله کربنی یا گرافن را روی برگ های شاه توت پاشیده و سپس آنها را به کرم ابریشم خوراندند. سپس پیله ها را به صورت معمول جمع آوری کرده و به الیاف تقویت شده دست یافتند.

پیش از این برای تقویت تارهای ابریشم، نانومواد مورد نظر را در حلال های شیمیایی مختلف حل کرده و الیاف را درون آن قرار می دادند، اما روش تغذیه مستقیم بسیار ساده تر و از نظر زیست محیطی، کم خطر تر است.

لازم به ذکر است الیاف به دست آمده با این روش، 50 درصد مقاومت بیشتری نسبت به ابریشم عادی داشته و اگر به دمای 1050 درجه برسند، می توانند جریان برق را از خود عبور دهند.

«یائوپنگ ژانگ» دانشمند علوم مواد مدت ها روی کرم های ابریشم تحقیق کرده و با خوراندن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به آنها توانسته مقاومت این الیاف در برابر نور فرابنفش را افزایش دهد. او در این رابطه می گوید «رسانش الکتریکی ابریشم تقویت شده با کربن، استفاده از آن را در منسوجات هوشمند و تشخیص سیگنال های عصبی ممکن خواهد ساخت.»

با این کشف، می توان آینده ای روشن را پیش روی ابزارهای پوشیدنی لباس های هوشمند متصور شد.

The post appeared first on .

کرم ابریشم با خوردن نانوذرات کربنی، الیاف فوق مقاوم تولید می کند

محققین توانستند با خوراندن گرافن (نانولوله های کربنی تک جداره) به کرم ابریشم، استحکام الیاف تولید شده توسط آنها را افزایش دهند. با این حساب، می توان ابزارهای پوشیدنی مقاومی به لطافت ابریشم تولید نمود.

در مقاله منتشر شده در مجله Scientific American در این رابطه می خوانیم:

برای تولید ابریشم تقویت شده با کربن، «یینگ یینگ ژانگ» و همکارانش در دانشگاه چینهوا محلول آبی حاوی 0.2% نانولوله کربنی یا گرافن را روی برگ های شاه توت پاشیده و سپس آنها را به کرم ابریشم خوراندند. سپس پیله ها را به صورت معمول جمع آوری کرده و به الیاف تقویت شده دست یافتند.

پیش از این برای تقویت تارهای ابریشم، نانومواد مورد نظر را در حلال های شیمیایی مختلف حل کرده و الیاف را درون آن قرار می دادند، اما روش تغذیه مستقیم بسیار ساده تر و از نظر زیست محیطی، کم خطر تر است.

لازم به ذکر است الیاف به دست آمده با این روش، 50 درصد مقاومت بیشتری نسبت به ابریشم عادی داشته و اگر به دمای 1050 درجه برسند، می توانند جریان برق را از خود عبور دهند.

«یائوپنگ ژانگ» دانشمند علوم مواد مدت ها روی کرم های ابریشم تحقیق کرده و با خوراندن نانوذرات دی اکسید تیتانیوم به آنها توانسته مقاومت این الیاف در برابر نور فرابنفش را افزایش دهد. او در این رابطه می گوید «رسانش الکتریکی ابریشم تقویت شده با کربن، استفاده از آن را در منسوجات هوشمند و تشخیص سیگنال های عصبی ممکن خواهد ساخت.»

با این کشف، می توان آینده ای روشن را پیش روی ابزارهای پوشیدنی لباس های هوشمند متصور شد.

The post appeared first on .

کرم ابریشم با خوردن نانوذرات کربنی، الیاف فوق مقاوم تولید می کند