کابل شبکه بافو BAFO Lan Cable Cat.5e STP Patch

کابل LAN بافو Cat.5e STP Patch مدل به طور معمول برای انتقال اطلاعات در محیط شبکه، دسترسی مشترک به دستگاه ها و برنامه های کاربردی، تبادل فایل بین کاربران متصل شده و ارتباط کاربران از طریق پست الکترونیکی و برنامه های کاربردی دیگر به کار می رود. نرخ انتقال اطلاعات در این مدل در حدود 100 مگابیت بر ثانیه می رسد.

کابل شبکه بافو BAFO Lan Cable Cat.5e STP Patch

کابل LAN بافو Cat.5e STP Patch مدل به طور معمول برای انتقال اطلاعات در محیط شبکه، دسترسی مشترک به دستگاه ها و برنامه های کاربردی، تبادل فایل بین کاربران متصل شده و ارتباط کاربران از طریق پست الکترونیکی و برنامه های کاربردی دیگر به کار می رود. نرخ انتقال اطلاعات در این مدل در حدود 100 مگابیت بر ثانیه می رسد.

کابل شبکه بافو BAFO Lan Cable Cat.5e STP Patch