پرسنل هواوی، خود را وقف این کمپانی می کنند

بر اساس گزاری نشریه معتبر وال استریت ژورنال، علت اصلی موفقیت کمپانی چینی هواوی، این است که پرسنل آن، کار و این کمپانی را بر خواسته های خود ارجح می دانند.

پرسنل هواوی، خود را وقف این کمپانی می کنند