به تازگی عکسی در اینترنت از لباسی منتشر شده که مردم سره رنگش با یکدیگر بحث می کنند، این لباس در مقابل بعضی از مردم سفید و طلایی و در مقابل بقیه ی مردم خوب، به رنگ سیاه و آبی است، این موضوع که این لباس به مردم مختلف رنگ های مختلفی نشان می دهد بسیاری را عصبی […]