هوش مصنوعی تشخیص ژانر کتاب ها از روی جلدشان را ممکن کرد

حتما شما هم این جمله را شنیده اید که نباید کتاب ها و در کل خوب یا بد بودنشان را از روی جلد آنها قضاوت نمود. حالا اما دنیای فناوری و به طور مشخص هوش مصنوعی سعی دارد این اصل پذیرفته شده خرد انسانی را زیر پا بگذارد.

ماجرا از این قرار است که جمعی از پژوهشگران دانشگاه Kyushu ژاپن اخیرا موفق شدند یک شبکه عصبی را به گونه ای آموزش دهند که توانایی پیش بینی ژانر کتاب های مختلف را صرفا با اتکا به محتوای جلدشان پیدا کند.

اما هدف از انجام این پژوهش پیدا کردن پاسخی برای این سوال است که آیا ماشین ها می توانند معنای مستتر در جلد کتاب ها را بدون دریافت کلیدواژه های متنی و مفهومی استنباط کنند یا خیر؟

طبق اعلام پژوهشگران مشارکت کننده در این طرح نیز، هوش مصنوعی آموزش دیده آنها، ابتدا تصویر مربوط به جلد کتاب ها را دریافت می کند و با استفاده از شبکه عصبی خود آنها را براساس ژانرشان طبقه بندی می کند. آنها همچنین خاطر نشان کرده اند که این هوش مصنوعی برای ارائه نظر نهایی خود در رابطه با ژانر کتاب از قوانین طراحی پنهان به کار رفته در جلد که شبکه عصبی موفق به تشخیص شان شده نیز بهره می گیرد.

محققان ژاپنی برای انجام این پژوهش تصویر مربوط به جلد 137788 کتاب موجود در آمازون را در اختیار هوش مصنوعی خود قرار دادند که طبق گروه بندی آمازون ابتدا در 20 دسته مختلف جای داده شدند.

در مرحله بعد، با استفاده از هشتاد درصد این داده ها، شبکه عصبی چهار لایه ای که در جریان این تحقیق آماده شده بود آموزش های لازم را دریافت کرد و 20 درصد باقیمانده نیز برای اعتبار سنجی و تست مورد استفاده قرار گرفتند.

در پایان الگوریتم طراخی شده موفق شد که در بیش از 40 درصد از موارد ژانر کتاب ها را در سه حدس اولیه اش به درستی اعلام کند و در حدس اول نیز ژانر اعلامی از سوی آن در 20 درصد موارد درست از آب در می آمد.

اما در باب مزایای این تحقیق هم باید بگوییم که در حوزه های مختلفی می توان از آن کمک گرفت که از آن جمله می شود به طبقه بندی کتب دیجیتالی (که فاقد دیتای برچسب گذاری شده هستند) اشاره کرد.

از این شبکه عصبی همچنین می توان برای تدوین قوانینی استفاده کرد که به صورت بصری محتوای یک کتاب را توصیف می کنند. اما یکی دیگر از کاربردهای جالب این دستاورد میتواند ایجاد الگوریتم هایی باشد که قادرند به صورت خودکار طرح های مفهومی برای جلد کتاب ها ایجاد کنند.

The post appeared first on .

هوش مصنوعی تشخیص ژانر کتاب ها از روی جلدشان را ممکن کرد

حتما شما هم این جمله را شنیده اید که نباید کتاب ها و در کل خوب یا بد بودنشان را از روی جلد آنها قضاوت نمود. حالا اما دنیای فناوری و به طور مشخص هوش مصنوعی سعی دارد این اصل پذیرفته شده خرد انسانی را زیر پا بگذارد.

ماجرا از این قرار است که جمعی از پژوهشگران دانشگاه Kyushu ژاپن اخیرا موفق شدند یک شبکه عصبی را به گونه ای آموزش دهند که توانایی پیش بینی ژانر کتاب های مختلف را صرفا با اتکا به محتوای جلدشان پیدا کند.

اما هدف از انجام این پژوهش پیدا کردن پاسخی برای این سوال است که آیا ماشین ها می توانند معنای مستتر در جلد کتاب ها را بدون دریافت کلیدواژه های متنی و مفهومی استنباط کنند یا خیر؟

طبق اعلام پژوهشگران مشارکت کننده در این طرح نیز، هوش مصنوعی آموزش دیده آنها، ابتدا تصویر مربوط به جلد کتاب ها را دریافت می کند و با استفاده از شبکه عصبی خود آنها را براساس ژانرشان طبقه بندی می کند. آنها همچنین خاطر نشان کرده اند که این هوش مصنوعی برای ارائه نظر نهایی خود در رابطه با ژانر کتاب از قوانین طراحی پنهان به کار رفته در جلد که شبکه عصبی موفق به تشخیص شان شده نیز بهره می گیرد.

محققان ژاپنی برای انجام این پژوهش تصویر مربوط به جلد 137788 کتاب موجود در آمازون را در اختیار هوش مصنوعی خود قرار دادند که طبق گروه بندی آمازون ابتدا در 20 دسته مختلف جای داده شدند.

در مرحله بعد، با استفاده از هشتاد درصد این داده ها، شبکه عصبی چهار لایه ای که در جریان این تحقیق آماده شده بود آموزش های لازم را دریافت کرد و 20 درصد باقیمانده نیز برای اعتبار سنجی و تست مورد استفاده قرار گرفتند.

در پایان الگوریتم طراخی شده موفق شد که در بیش از 40 درصد از موارد ژانر کتاب ها را در سه حدس اولیه اش به درستی اعلام کند و در حدس اول نیز ژانر اعلامی از سوی آن در 20 درصد موارد درست از آب در می آمد.

اما در باب مزایای این تحقیق هم باید بگوییم که در حوزه های مختلفی می توان از آن کمک گرفت که از آن جمله می شود به طبقه بندی کتب دیجیتالی (که فاقد دیتای برچسب گذاری شده هستند) اشاره کرد.

از این شبکه عصبی همچنین می توان برای تدوین قوانینی استفاده کرد که به صورت بصری محتوای یک کتاب را توصیف می کنند. اما یکی دیگر از کاربردهای جالب این دستاورد میتواند ایجاد الگوریتم هایی باشد که قادرند به صورت خودکار طرح های مفهومی برای جلد کتاب ها ایجاد کنند.

The post appeared first on .

هوش مصنوعی تشخیص ژانر کتاب ها از روی جلدشان را ممکن کرد