نوکیا بازار ساعت های هوشمند را در دست خواهد گرفت

کمپانی نوکیا سال هاست که از بازار تکنولوژی و آی تی دور بوده است.

نوکیا بازار ساعت های هوشمند را در دست خواهد گرفت

(image)
کمپانی نوکیا سال هاست که از بازار تکنولوژی و آی تی دور بوده است.
نوکیا بازار ساعت های هوشمند را در دست خواهد گرفت