نخستین عکس رسمی گوشی پرچمدار Pixel XL گوگل نیز لو رفت

چند روز قبل نخستین عکس رسمی گوشی پرچمدار Pixel گوگل لو رفت.

نخستین عکس رسمی گوشی پرچمدار Pixel XL گوگل نیز لو رفت

(image)
چند روز قبل نخستین عکس رسمی گوشی پرچمدار Pixel گوگل لو رفت.
نخستین عکس رسمی گوشی پرچمدار Pixel XL گوگل نیز لو رفت