میزان اسیدیته جوی زمین به سطوح قبل از انقلاب صنعتی نزدیک شده است

بعد از شدت گرفتن روند صنعتی سازی دنیا در دهه 1930 میلادی، سطح اسیدیته اتمسفر نیز افزایشی قابل توجه پیدا کرد و در دهه 1970 میلادی به اوج خود رسید. اما چهل سال بعد از آنکه آمریکا و اروپا قوانینی را برای مقابله با آلودگی هوا تدوین کردند، این آلودگی به شدت تنزل یافته و به سطوح قبل از دهه 1930 رسید.

این اعداد و ارقام در نتایج تحقیقی منتشر شده اند که اخیرا توسط دانشگاه کپنهاگ انجام شده و در آن از تکنیک تازه ای برای اندازه گیری میزان PH نمونه یخ به دست آمده از گرینلند استفاده گردید.

در منطقه ای به سردی گرینلند، وقتی برف می بارد هیچ وقت شانس آب شدن ندارد و در مقابل هر سال لایه تازه ای روی برف قبلی می نشیند که دست آخر نیز صفحه ای فشرده از یخ را ایجاد می کند.

حال با در نظر داشتن این نکته که هر کدام از لایه های برفی مشخصات مربوط به آب و هوا و شرایط جوی زمان خود را دارند، دانشمندان دست اندرکار این پروژه موفق شدند با استفاده از این لایه یخی که حکم کپسول زمان را برایشان ایفا می کند به هزار سال قبل باز گردند.

طبق اعلام این پژوهشگران 60 متر بالایی این صفحات یخی به برفی مربوط می شود که در صد سال گذشته باریده و به همین خاطر می توان گفت که این برف تقریبا تازه است و هنوز آنقدری که باید فشرده نشده تا به شکل یخ در بیاید.

به همین خاطر تحلیل این قسمت از سطوح یخی گرینلند برای دانشمندان دشوارتر است و چون فعالیت های انسان در صد سال اخیر تغییرات اقلیمی ناخوشایند مد نظر ما را به دنبال داشته، ناممکن بودن تحلیل این بخش از یخ های گرینلند ابدا خبر خوبی برای دانشمندان نبود.

تیم محققان دانشگاه گرینلند نیز با استفاده از تکنیکی به نام تحلیل جریان پیوسته (که در آن آب به دست آمده از هسته یخ در حال ذوب برای شناسایی ناخالصی های شیمیایی اش مورد ارزیابی قرار می گیرد) روش تازه ای را برای مطالعه غلظت اسید بخش بالایی لایه یخی ابداع کردند و موفق شدند آن را با دقت زیادی مورد تحلیل و ارزیابی قراردهند.

در هر حال، نتیجه تحقیق این تیم از پژوهشگران حکایت از آن دارد که سطح اسیدیته اتمسفر افتی قابل توجه را پیدا کرده. البته در نظر داشته باشید که اوج گیری یکباره تصاعدات طبیعی از منابعی نظیر فوران آتشفشانی یا آتش سوزی جنگل می تواند این امر را تغییر دهد اما سیستم ابداعی توسط دانشمندان به خوبی می تواند این آلودگی را از نوع ناشی از انقلاب صنعتی تمیز دهد.

گفتنی است که در دهه 1970 میلادی هم اروپا و هم آمریکا الحاقیه قانون هوای پاک را به امضا رساندند که کارخانجات را ملزم به نصب فیلتر هوا می کرد و در نتیجه این اقدام بود که تصاعدات اسیدی این اماکن به میزان زیادی کاهش  یافت.

The post appeared first on .

میزان اسیدیته جوی زمین به سطوح قبل از انقلاب صنعتی نزدیک شده است

بعد از شدت گرفتن روند صنعتی سازی دنیا در دهه 1930 میلادی، سطح اسیدیته اتمسفر نیز افزایشی قابل توجه پیدا کرد و در دهه 1970 میلادی به اوج خود رسید. اما چهل سال بعد از آنکه آمریکا و اروپا قوانینی را برای مقابله با آلودگی هوا تدوین کردند، این آلودگی به شدت تنزل یافته و به سطوح قبل از دهه 1930 رسید.

این اعداد و ارقام در نتایج تحقیقی منتشر شده اند که اخیرا توسط دانشگاه کپنهاگ انجام شده و در آن از تکنیک تازه ای برای اندازه گیری میزان PH نمونه یخ به دست آمده از گرینلند استفاده گردید.

در منطقه ای به سردی گرینلند، وقتی برف می بارد هیچ وقت شانس آب شدن ندارد و در مقابل هر سال لایه تازه ای روی برف قبلی می نشیند که دست آخر نیز صفحه ای فشرده از یخ را ایجاد می کند.

حال با در نظر داشتن این نکته که هر کدام از لایه های برفی مشخصات مربوط به آب و هوا و شرایط جوی زمان خود را دارند، دانشمندان دست اندرکار این پروژه موفق شدند با استفاده از این لایه یخی که حکم کپسول زمان را برایشان ایفا می کند به هزار سال قبل باز گردند.

طبق اعلام این پژوهشگران 60 متر بالایی این صفحات یخی به برفی مربوط می شود که در صد سال گذشته باریده و به همین خاطر می توان گفت که این برف تقریبا تازه است و هنوز آنقدری که باید فشرده نشده تا به شکل یخ در بیاید.

به همین خاطر تحلیل این قسمت از سطوح یخی گرینلند برای دانشمندان دشوارتر است و چون فعالیت های انسان در صد سال اخیر تغییرات اقلیمی ناخوشایند مد نظر ما را به دنبال داشته، ناممکن بودن تحلیل این بخش از یخ های گرینلند ابدا خبر خوبی برای دانشمندان نبود.

تیم محققان دانشگاه گرینلند نیز با استفاده از تکنیکی به نام تحلیل جریان پیوسته (که در آن آب به دست آمده از هسته یخ در حال ذوب برای شناسایی ناخالصی های شیمیایی اش مورد ارزیابی قرار می گیرد) روش تازه ای را برای مطالعه غلظت اسید بخش بالایی لایه یخی ابداع کردند و موفق شدند آن را با دقت زیادی مورد تحلیل و ارزیابی قراردهند.

در هر حال، نتیجه تحقیق این تیم از پژوهشگران حکایت از آن دارد که سطح اسیدیته اتمسفر افتی قابل توجه را پیدا کرده. البته در نظر داشته باشید که اوج گیری یکباره تصاعدات طبیعی از منابعی نظیر فوران آتشفشانی یا آتش سوزی جنگل می تواند این امر را تغییر دهد اما سیستم ابداعی توسط دانشمندان به خوبی می تواند این آلودگی را از نوع ناشی از انقلاب صنعتی تمیز دهد.

گفتنی است که در دهه 1970 میلادی هم اروپا و هم آمریکا الحاقیه قانون هوای پاک را به امضا رساندند که کارخانجات را ملزم به نصب فیلتر هوا می کرد و در نتیجه این اقدام بود که تصاعدات اسیدی این اماکن به میزان زیادی کاهش  یافت.

The post appeared first on .

میزان اسیدیته جوی زمین به سطوح قبل از انقلاب صنعتی نزدیک شده است