شهری که هزار سنگر شد … سال شصت بود که حماسه ای عظیم توسط غیور مردان مازنی در شهر آمل رخ داد، دفاع از شهر! این حماسه آنقدر مهم بود که در وصیتنامه امام خمینی(ره) نیز از آن یاد شد. وقتی صحبت از دفاع مقدس و بازی هایی در خصوص آن می شود ناگهان ذهن ها […]