مایکروسافت: دوره کامپیوترهای شخصی رو به اتمام است

امروزه بر کسی پوشیده نیست که تلاش مایکروسافت در زمینه گوشی های هوشمند، کاملا با شکست روبرو شده است.

مایکروسافت: دوره کامپیوترهای شخصی رو به اتمام است

(image)
امروزه بر کسی پوشیده نیست که تلاش مایکروسافت در زمینه گوشی های هوشمند، کاملا با شکست روبرو شده است.
مایکروسافت: دوره کامپیوترهای شخصی رو به اتمام است