فیسبوک سال پیش در انگلیس تنها 4.17 میلیون پوند مالیات پرداخته است

کمپانی فیسبوک در سال 2015 رقمی معادل 210 میلیون پوند (تنها در انگلستان) درآمد زایی کرده، اما فقط 4.17 میلیون پوند مالیات پرداخت کرده است. در حالی که بر اساس گزارش کارشناسان اقتصادی دنیا ماجرا فراتر از این حرف هاست و به نظر می رسد مارک زاکربرگ جوان با ترفندی قانونی از پرداخت مالیات واقعی خود سر باز زده است.

فیسبوک سال گذشته با استفاده از مجاری قانونی کشور ایرلند که از مالیات بسیار کمتری نسبت به انگلستان برخوردار بوده، تنها 4327 پوند به عنوان مالیات سال 2014 پرداخت کرده؛ رقمی که از میانگین مالیات پرداختی یک کارگر ساده در کشور انگلیس پایین تر است. بعد از رسانه ای شدن این ماجرا و انتقاد شدید مردم، زاکربرگ قول داد از این پس چنین کاری نخواهد کرد.

یک کارگر ساده انگلیسی به طور متوسط در سال 2014 نزدیک به 5392 پوند مالیات پرداخت کرده، در حالی که کمپانی بزرگ فیسبوک فقط 4327 پوند مالیات داده است.

طبق قانون، معیار مالیات در کشور انگلستان، 20 درصد سود درآمد سالیانه است. فیسبوک در پایان سال 2015 اذعان کرد میزان سود این شرکت (منحصراً در انگلیس) تنها 20 میلیون پوند بوده و با توجه به قانون، 20 درصد از آن (حدود 4 میلیون) به مالیات اختصاص پیدا می کند.

جو ماگام، یکی از متخصصین امور مالیاتی انگستان در این مورد می گوید: «گردش های مالی فیسبوک به هیچ وجه شفاف نیست. اما مطمئن هستیم ساختار تجاری این شرکت به نحوی بنا شده تا کمترین مقدار ممکن را در اختیار دول و عموم قرار دهد.»

The post appeared first on .

فیسبوک سال پیش در انگلیس تنها 4.17 میلیون پوند مالیات پرداخته است

کمپانی فیسبوک در سال 2015 رقمی معادل 210 میلیون پوند (تنها در انگلستان) درآمد زایی کرده، اما فقط 4.17 میلیون پوند مالیات پرداخت کرده است. در حالی که بر اساس گزارش کارشناسان اقتصادی دنیا ماجرا فراتر از این حرف هاست و به نظر می رسد مارک زاکربرگ جوان با ترفندی قانونی از پرداخت مالیات واقعی خود سر باز زده است.

فیسبوک سال گذشته با استفاده از مجاری قانونی کشور ایرلند که از مالیات بسیار کمتری نسبت به انگلستان برخوردار بوده، تنها 4327 پوند به عنوان مالیات سال 2014 پرداخت کرده؛ رقمی که از میانگین مالیات پرداختی یک کارگر ساده در کشور انگلیس پایین تر است. بعد از رسانه ای شدن این ماجرا و انتقاد شدید مردم، زاکربرگ قول داد از این پس چنین کاری نخواهد کرد.

یک کارگر ساده انگلیسی به طور متوسط در سال 2014 نزدیک به 5392 پوند مالیات پرداخت کرده، در حالی که کمپانی بزرگ فیسبوک فقط 4327 پوند مالیات داده است.

طبق قانون، معیار مالیات در کشور انگلستان، 20 درصد سود درآمد سالیانه است. فیسبوک در پایان سال 2015 اذعان کرد میزان سود این شرکت (منحصراً در انگلیس) تنها 20 میلیون پوند بوده و با توجه به قانون، 20 درصد از آن (حدود 4 میلیون) به مالیات اختصاص پیدا می کند.

جو ماگام، یکی از متخصصین امور مالیاتی انگستان در این مورد می گوید: «گردش های مالی فیسبوک به هیچ وجه شفاف نیست. اما مطمئن هستیم ساختار تجاری این شرکت به نحوی بنا شده تا کمترین مقدار ممکن را در اختیار دول و عموم قرار دهد.»

The post appeared first on .

فیسبوک سال پیش در انگلیس تنها 4.17 میلیون پوند مالیات پرداخته است