عنوان نقش آفرینی-تاکتیکال The Dwarves تاخیر خورد + تریلر

دو استودیو EuroVideo و KING Art Games روز گذشته که عنوان نقش آفرینی- تاکتیکال The Dwarves تا سال پاییز 2016 تاخیر خورده است. به گزارش ، The Dwarves در ابتدا قرار بود تابستان 2016 منتشر شود اما بدلیل بهینه سازی و ارتقا سطح کیفی، سازندگان بازی را حدود سه ماه تاخیر زده اند.

KING Art Games همچنین اعلام کرده است که این تاخیر به آنها کمک می کند که سطح کیفی بازی خود را به حد موردانتظار طرفداران برساند و البته به علت انتشار بازی بصورت جهانی، این تاخیر فرصت کافی برای مذاکره با ناشرها در جهت نشر بازی را ایجاد می کند.

در ادامه شما می توانید تریلری از گیم پلی بازی را تماشا کنید:

سازنده بازی در رابطه با نسخه بتا نیز تایید کرده است که این نسخه تنها برای کسانی که در کیک استارتر به بازی کمک مالی کردند، در دسترس قرار می گیرد.

عنوان نقش آفرینی-تاکتیکال The Dwarves تاخیر خورد + تریلر

(image)

دو استودیو EuroVideo و KING Art Games روز گذشته که عنوان نقش آفرینی- تاکتیکال The Dwarves تا سال پاییز 2016 تاخیر خورده است. به گزارش ، The Dwarves در ابتدا قرار بود تابستان 2016 منتشر شود اما بدلیل بهینه سازی و ارتقا سطح کیفی، سازندگان بازی را حدود سه ماه تاخیر زده اند.

KING Art Games همچنین اعلام کرده است که این تاخیر به آنها کمک می کند که سطح کیفی بازی خود را به حد موردانتظار طرفداران برساند و البته به علت انتشار بازی بصورت جهانی، این تاخیر فرصت کافی برای مذاکره با ناشرها در جهت نشر بازی را ایجاد می کند.

در ادامه شما می توانید تریلری از گیم پلی بازی را تماشا کنید:

سازنده بازی در رابطه با نسخه بتا نیز تایید کرده است که این نسخه تنها برای کسانی که در کیک استارتر به بازی کمک مالی کردند، در دسترس قرار می گیرد.

عنوان نقش آفرینی-تاکتیکال The Dwarves تاخیر خورد + تریلر