شائومی و عرضه Redmi 3s، یک گوشی فلزی مقرون به صرفه دیگر

کمپانی شائومی، پرچم رقابت با کمپانی هموطن خود یعنی Meizu را، زمین نخواهد گذاشت

شائومی و عرضه Redmi 3s، یک گوشی فلزی مقرون به صرفه دیگر

(image)
کمپانی شائومی، پرچم رقابت با کمپانی هموطن خود یعنی Meizu را، زمین نخواهد گذاشت
شائومی و عرضه Redmi 3s، یک گوشی فلزی مقرون به صرفه دیگر