شائومی و عرضه ربات فیلم برداری پرنده

کمپانی شائومی مدت هاست که دیگر تنها به عنوان یک کمپانی سازنده گوشی های هوشمند شناخته نمی شود.

شائومی و عرضه ربات فیلم برداری پرنده

(image)
کمپانی شائومی مدت هاست که دیگر تنها به عنوان یک کمپانی سازنده گوشی های هوشمند شناخته نمی شود.
شائومی و عرضه ربات فیلم برداری پرنده