سایت های ناشر محتوای مضر از سوی گوگل برچسب هشدار دریافت می کنند

گوگل به تازگی گروهبندی تازه ای را به طرح Safe Browsing (یا مرور امن) خود اضافه کرده است تا از این طریق بهتر از کاربرانش در برابر وبسایت های مخرب حفاظت کند.

به این ترتیب هر زمان کاربران بخواهند از وبسایتی دیدن کنند که به نقض سیاست های این شرکت در رابطه با بدافزارها، نرم افزاری ناخواسته و مهندسی اجتماعی شهرت دارد، هشداری از طریق سرویس مرور امن برایشان ارسال می شود.

ارائه هشدر به فرد هم تا زمانی ادامه می یابد که گوگل مطمئن شود سایت مورد نظر دیگر تهدیدی را متوجه کاربران نخواهد کرد. اما نکته جالب اینجاست که برخی وبسایت ها صرفا برای آنکه از این هشدارها خلاص شوند برای مدتی کوتاه فعالیت های نامطلوب خود را متوقف و سپس مجددا آنها را از سر گرفتند.

همین مساله اما گوگل را بر آن داشت تا برچسب تازه ای را برای هشدار دادن به کاربران اینگونه سایت ها تعریف نماید.

بنابراین تصمیم، از همین امروز سرویس مرور امن گوگل این سایت ها را تحت عنوان «مزاحمان تکراری» برچسب گذاری خواهد کرد. باید در نظر داشته باشید سایت هایی که هک شده اند این برچسب را دریافت نخواهند کرد و این موضوع تنها محدود به مواردی می شود که هدفمند اقدام به انتشار محتوای مضر می کنند و در نتیجه این سیاست در موردشان اعمال می شود.

اما سایت هایی که با این مجازات گوگل روبرو می شوند دیگر نمی توانند تا مدت سی روز درخواست بررسی از جانب غول جستجو داشته باشند و در این مدت کاربران هر زمان که از سایت آنها دیدن نمایند، هشدار گوگل را مشاهده خواهند کرد.

The post appeared first on .

سایت های ناشر محتوای مضر از سوی گوگل برچسب هشدار دریافت می کنند

گوگل به تازگی گروهبندی تازه ای را به طرح Safe Browsing (یا مرور امن) خود اضافه کرده است تا از این طریق بهتر از کاربرانش در برابر وبسایت های مخرب حفاظت کند.

به این ترتیب هر زمان کاربران بخواهند از وبسایتی دیدن کنند که به نقض سیاست های این شرکت در رابطه با بدافزارها، نرم افزاری ناخواسته و مهندسی اجتماعی شهرت دارد، هشداری از طریق سرویس مرور امن برایشان ارسال می شود.

ارائه هشدر به فرد هم تا زمانی ادامه می یابد که گوگل مطمئن شود سایت مورد نظر دیگر تهدیدی را متوجه کاربران نخواهد کرد. اما نکته جالب اینجاست که برخی وبسایت ها صرفا برای آنکه از این هشدارها خلاص شوند برای مدتی کوتاه فعالیت های نامطلوب خود را متوقف و سپس مجددا آنها را از سر گرفتند.

همین مساله اما گوگل را بر آن داشت تا برچسب تازه ای را برای هشدار دادن به کاربران اینگونه سایت ها تعریف نماید.

بنابراین تصمیم، از همین امروز سرویس مرور امن گوگل این سایت ها را تحت عنوان «مزاحمان تکراری» برچسب گذاری خواهد کرد. باید در نظر داشته باشید سایت هایی که هک شده اند این برچسب را دریافت نخواهند کرد و این موضوع تنها محدود به مواردی می شود که هدفمند اقدام به انتشار محتوای مضر می کنند و در نتیجه این سیاست در موردشان اعمال می شود.

اما سایت هایی که با این مجازات گوگل روبرو می شوند دیگر نمی توانند تا مدت سی روز درخواست بررسی از جانب غول جستجو داشته باشند و در این مدت کاربران هر زمان که از سایت آنها دیدن نمایند، هشدار گوگل را مشاهده خواهند کرد.

The post appeared first on .

سایت های ناشر محتوای مضر از سوی گوگل برچسب هشدار دریافت می کنند