سامسونگ و ساخت تخته موج سواری هوشمند

در حال حاضر برخی از کمپانی های بزرگ سازنده گوشی های هوشمند، در حال کار بر روی هوشمند کردن صنعت حمل و نقل در آینده می باشند.

سامسونگ و ساخت تخته موج سواری هوشمند

(image)
در حال حاضر برخی از کمپانی های بزرگ سازنده گوشی های هوشمند، در حال کار بر روی هوشمند کردن صنعت حمل و نقل در آینده می باشند.
سامسونگ و ساخت تخته موج سواری هوشمند