سامسونگ آینده ساعت های هوشمند را متحول می کند

سامسونگ به تازگی حق امتیازی را ثبت نموده که بر اساس آن، آینده ساعت های هوشمند متحول خواهد شد.

سامسونگ آینده ساعت های هوشمند را متحول می کند

(image)
سامسونگ به تازگی حق امتیازی را ثبت نموده که بر اساس آن، آینده ساعت های هوشمند متحول خواهد شد.
سامسونگ آینده ساعت های هوشمند را متحول می کند