روزیاتو: 24 تصویر شگفت آور از مرزهای مشترک میان کشورها در سراسر جهان

مرزها خطوطی هستند که انتهای یک سرزمین و آغاز سرزمینی دیگر را مشخص می کنند. اما برخی از این خطوط در دنیا و تصاویر واقعی شامل شگفتی هایی می شوند که کمتر نقشه ای می تواند آنها را عنوان کند.

روزیاتو امروز در یکی از مطالب خود به صورت مصور نگاهی داشته به برخی از همین شگفتی ها، و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: 24 تصویر شگفت آور از مرزهای مشترک میان کشورها در سراسر جهان

مرزها خطوطی هستند که انتهای یک سرزمین و آغاز سرزمینی دیگر را مشخص می کنند. اما برخی از این خطوط در دنیا و تصاویر واقعی شامل شگفتی هایی می شوند که کمتر نقشه ای می تواند آنها را عنوان کند.

روزیاتو امروز در یکی از مطالب خود به صورت مصور نگاهی داشته به برخی از همین شگفتی ها، و از شما دعوت به عمل می آوریم در صورت تمایل سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: 24 تصویر شگفت آور از مرزهای مشترک میان کشورها در سراسر جهان