روزیاتو: چرا از داخل صدف ها صدای دریا را می شنویم؟

تا به حال پیش آمده یک صدف را در کنار گوش خود قرار دهید و احساس کنید از درون آن صدایی مشابه صدای دریا قابل شنیدن است؟ علت این امر چیست؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین مسئله پرداخته و لذا اگر برای شما نیز پرسشی مشابه مطرح است و می خواهید پاسخ آن را بدانید توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب و خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا از داخل صدف ها صدای دریا را می شنویم؟

تا به حال پیش آمده یک صدف را در کنار گوش خود قرار دهید و احساس کنید از درون آن صدایی مشابه صدای دریا قابل شنیدن است؟ علت این امر چیست؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود به همین مسئله پرداخته و لذا اگر برای شما نیز پرسشی مشابه مطرح است و می خواهید پاسخ آن را بدانید توصیه می کنیم سری به این مطلب جالب و خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: چرا از داخل صدف ها صدای دریا را می شنویم؟