روزیاتو: پزشکان در مورد قورت دادن آدامس و عواقب آن چه می گویند؟

حتماً بارها دیگران به شما توصیه کرده اند که مبادا آدامسی که مشغول جویدن آن هستید را قورت دهید، اما علت این هشدار چیست؟ آیا واقعاً باید چنین مسئله ای را رعایت کنید؟ بلعیدن آدامس چه ضرری به دستگاه گوارش شما وارد خواهد کرد؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود سعی کرده پاسخی را برای پرسشی هایی که در بالا مطرح کردیم بیابد و اگر این سئوال ها برای شما نیز حائز اهمیت هستند توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: پزشکان در مورد قورت دادن آدامس و عواقب آن چه می گویند؟

حتماً بارها دیگران به شما توصیه کرده اند که مبادا آدامسی که مشغول جویدن آن هستید را قورت دهید، اما علت این هشدار چیست؟ آیا واقعاً باید چنین مسئله ای را رعایت کنید؟ بلعیدن آدامس چه ضرری به دستگاه گوارش شما وارد خواهد کرد؟

روزیاتو در یکی از یادداشت های اخیر خود سعی کرده پاسخی را برای پرسشی هایی که در بالا مطرح کردیم بیابد و اگر این سئوال ها برای شما نیز حائز اهمیت هستند توصیه می کنیم سری به این مطلب خواندنی بزنید.

The post appeared first on .

روزیاتو: پزشکان در مورد قورت دادن آدامس و عواقب آن چه می گویند؟